Hayat Vakfı » Merkezler » Beşikçizade Tıp ve İnsani Bilimler Merkezi

Beşikçizade Tıp ve İnsani Bilimler Merkezi

Bilgi her gün artmakta ve çeşitlenmekte, bu artış yeni tıbbi uygulamaları mümkün kılmakla birlikte yeni sorunların doğuşuna da yol açmaktadır. Bu sorulara yalnızca tıbbi perspektiften yaklaşmak, ahlaken kabul edilebilir çözümlerin üretimini güçleştirmekte, hatta imkansız hale getirmektedir. Tıbbi meseleleri bilimsel ve sosyokültürel faktörlerle birlikte, kapsamlı bir şekilde ele almak, bu meselelerin daha iyi kavranmasını sağladığı gibi ahlaken meşru çözümlerin geliştirilmesini de kolaylaştıracaktır.

Günümüzde bilim adamları ve akademisyenler yeni bilimsel disiplinlerin ortaya çıkışına tanık olurken, bir yandan da mevcut disiplinlerin işbirliği yaptığı ‘multidisipliner’ ve sınırların giderek silindiği ‘interdisipliner” çalışmalarda daha sık yer almaktadırlar. Tıbbın asıl hedefinin ‘insan’ oluşu, tıbbi problemlerin çözümünde beşeri bilimlerle işbirliğini mecburi hale getirmektedir. Yukarıdaki bahsedilen bu çerçeve ve sorunlar Beşikçizade Tıp ve İnsani Bilimler Merkezi’nin (BETİM) çıkış noktası ve çalışma alanını oluşturmaktadır. 2012 yılında kurulan BETİM farklı branşlardan bilim insanlarını bir araya getirerek, tıbbi araştırma ve uygulamalardan doğan meseleleri multi ve interdisipliner bir konseptle ve farklı perspektiflerden problematize ederek tartışmayı hedefleyen bir merkezdir. Tıbbi ve sosyal bilimler arasında bir bağ kurmak, eğitim vermek, ilgili çalışmaları desteklemek ve araştırmalara yardımcı olacak bir araştırma kütüphanesi oluşturmak, BETİM’in kısa vadedeki hedefleri arasındadır. BETİM multidisipliner yapıdaki yürütme kurulu tarafından, belirlenen hedefleri gerçekleştirmek için çalışmaktadır. Bu bağlamda, Tıp Etiği ve Tıp Tarihi ile beraber, Tıp Felsefesi, Sağlık Sosyolojisi, Sağlık Antropolojisi, Sağlık Ekonomisi, Sağlık Siyaseti gibi alanlardaki çalışmalara odaklanmıştır.

Beşikçizade Tıp ve İnsani Bilimler Merkezi bu genel hedefler doğrultusunda:

  • Araştırma faaliyetlerini tasarlar, yürütür, destekler;
  • Ulusal ya da uluslararası katılımlı kongre, sempozyum, forum, çalıştay vb. bilimsel toplantıları düzenler, destekler ya da katkıda bulunur;
  • Eğitim-öğretim amacıyla ders, kurs, seminer vb. programları düzenler;
  • Sertifikasyon programları düzenler, destekler ya da katkıda bulunur;
  • Her türlü yayıncılık faaliyetinde bulunur;
  • Yurt içi ve yurt dışından benzer amaçlı kuruluşlarla işbirliği yapar, ortak çalışmalar yürütür;
  • Araştırma ve araştırmacıları desteklemek amacıyla burs sağlar;
  • Kütüphane kurar.